ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 47) 07 ส.ค. 61
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตรพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓ และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 145) 05 พ.ค. 61
โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 80) 05 พ.ค. 61
โครงการอบรมความรู้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ่าน 331) 28 มี.ค. 61
โครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่่ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C) และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C) (อ่าน 211) 27 มี.ค. 61
มจร วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมอบรมโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ” (อ่าน 111) 27 มี.ค. 61
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และคณะ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเกี่ยวกับนักศึกษาที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง (อ่าน 109) 27 มี.ค. 61
พิธีรำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 289) 29 ก.ย. 60
โครงการจัดทำแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 222) 29 ก.ย. 60
โครงการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องของผู้เรียนและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (อ่าน 236) 06 ก.ย. 60
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 404) 19 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (อ่าน 720) 23 พ.ค. 60
พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต (อ่าน 306) 14 พ.ค. 60
พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าสรงน้ำ พระราชรัตน (อ่าน 251) 11 เม.ย. 60
การสอบวัดผลการศึกษาของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย (อ่าน 401) 20 มี.ค. 60
พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตหนองคาย และนายจิรศักดิ์ ศรีคชา (อ่าน 332) 13 มี.ค. 60
พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ประธานในพิธีปิ (อ่าน 302) 06 มี.ค. 60
พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย นายสำราญ ย่อยไ (อ่าน 356) 06 มี.ค. 60
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร จำนวน ๑ ไตร น้ำสรงพร้อมพุ่มดอ (อ่าน 343) 02 ก.พ. 60
สรุปวิพากษ์วิทยานิพนธ์ โดยพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยโครงการหลักสูตรพุท (อ่าน 364) 31 ม.ค. 60
ประชุมชมรมนิสิต ปริญญาตรีและปริญญาโท (สปป.ลาว)มจร.วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์บัณฑิต (อ่าน 312) 25 ม.ค. 60
พระราชรัตนาลงกรณ์, ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย และ เลขา. รจจ. นค. ร่วมพ (อ่าน 333) 14 ม.ค. 60
โครงการวิปัสสนากรรมฐานพระนิสิต ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ (อ่าน 293) 05 ม.ค. 60
เชิญทำบุญตักบาตรพระนิสิต เข้าปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน เริ่มตักบาตรวันที่ 18 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 2 (อ่าน 307) 05 ธ.ค. 59
กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ได้ปัจจัยอนุโมทนาบุญ จำนวน 4,919,999 (อ่าน 334) 30 ต.ค. 59
พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร.วิทยาเขตหนองคาย ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการผู (อ่าน 330) 12 ต.ค. 59
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย วัน (อ่าน 446) 05 ต.ค. 59
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประธานในพิธีงานบูรพาจารย์รำลึก และได้มอบใบประกาศ (อ่าน 635) 27 ก.ย. 59
คณะผู้บริหารจาก มจร.วข.หนองคาย เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์" ในวันที (อ่าน 235) 25 ก.ย. 59
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ "พัฒนาชมรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิ (อ่าน 366) 19 ก.ย. 59
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th