ข่าวกิจกรรม
งานวันสัปปายะพุทธนวัตกรรม มจร วิทยาเขตหนองคาย “ให้หนึ่ง ได้ร้อย” วันจันทร์ ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 130) 04 ก.พ. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธนวัตกรรม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 249) 15 ธ.ค. 64
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 205) 05 ธ.ค. 64
พิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย (อ่าน 221) 20 พ.ย. 64
สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 363) 05 มิ.ย. 64
แนะนำมหาวิทยาลัย (อ่าน 310) 19 พ.ค. 64
พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 431) 14 ธ.ค. 63
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร มหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๐ บัณฑิต รุ่นที่ ๖๕ และพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 362) 14 ธ.ค. 63
โครงการวันบูรพาจารย์รำลึก โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา และโครงการวันไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (อ่าน 373) 08 ส.ค. 63
โครงการวันบูรพาจารย์รำลึก และ โครงการไหว้ครู/สามีจิกรรม (อ่าน 618) 22 ส.ค. 62
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน มจร วิทยาเขตหนองคาย (อ่าน 484) 22 ส.ค. 62
พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม มจร วิทยาเขตหนองคาย (อ่าน 508) 22 ส.ค. 62
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบทะเบียนการเงินและบัญชี (อ่าน 283) 22 ส.ค. 62
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 564) 03 ส.ค. 62
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์วัดดงโดก เข้าเยี่ยมชม มจร วิทยาเขตหนองคาย (อ่าน 263) 11 ก.ค. 62
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การประชุมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (อ่าน 305) 16 ก.พ. 62
การประชุมสัมมนาครูแนะแนว เรื่อง "บทบาทและความท้าทายของครูแนะแนวในศตวรรษที่ ๒๑" (อ่าน 267) 16 ก.พ. 62
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 414) 07 ส.ค. 61
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตรพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓ และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 506) 05 พ.ค. 61
โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 342) 05 พ.ค. 61
โครงการอบรมความรู้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ่าน 884) 28 มี.ค. 61
โครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่่ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C) และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C) (อ่าน 915) 27 มี.ค. 61
มจร วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมอบรมโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ” (อ่าน 402) 27 มี.ค. 61
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และคณะ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเกี่ยวกับนักศึกษาที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง (อ่าน 377) 27 มี.ค. 61
พิธีรำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 582) 29 ก.ย. 60
โครงการจัดทำแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 468) 29 ก.ย. 60
โครงการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องของผู้เรียนและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (อ่าน 487) 06 ก.ย. 60
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 788) 19 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (อ่าน 1058) 23 พ.ค. 60
พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต (อ่าน 848) 14 พ.ค. 60