บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น
พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ รางวัล "นาคธรรมจักร" คนดีศรีเมืองพุทธ" ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 209) 16 พ.ย. 64
พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ รางวัล “กินรีทอง มหาชน” ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๔ สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและประเทศชาติ (อ่าน 312) 28 พ.ค. 64
พระศรีญาณวงศ์,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย รางวัล "นาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ" ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 304) 19 พ.ค. 64
พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รางวัล "นาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ" ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 341) 19 พ.ค. 64
พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รางวัล ญาณสังวร "คนดีศรีสยาม" ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 273) 19 พ.ค. 64
พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ รางวัล ญาณสังวร "คนดีศรีสยาม" ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 183) 19 พ.ค. 64
นายอาทิตย์ ภูมิเพ็ชร นิสิตคณะครุศาสตร์ รางวัล "เยาวชนคนสร้างชาติ สาขาดนตรีและการแสดง (อ่าน 140) 19 พ.ค. 64
ผศ.ดร.บุญส่ง สอนธุ์นอก : บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ (อ่าน 178) 16 พ.ย. 63
พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร. : บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (อ่าน 226) 01 ส.ค. 63
ผศ.ดร.สุกันต์ แสงโชติ : บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ (อ่าน 189) 01 ส.ค. 63
ผศ.ดร.คิด วรุณดี : บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (อ่าน 210) 01 ส.ค. 63
พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ,ผศ.ดร. : บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (อ่าน 222) 01 ส.ค. 63
พระราเชนทร์ วิสารโท,รศ.ดร. บุคลากร : ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (รศ.) ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ (อ่าน 357) 02 ต.ค. 62
พระราชรัตนาลงกรณ์,รศ.ดร. บุคลากร : ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (รศ.) ได้รับตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 277) 02 ต.ค. 62
ผศ.ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค (อ่าน 524) 14 ส.ค. 61
ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด (อ่าน 396) 14 ส.ค. 61
ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ (อ่าน 385) 08 ก.ค. 61
ผศ.วัฒนา มุลเมืองแสน (อ่าน 785) 08 มี.ค. 60
พระครูจิรธรรมธัช,ผศ.ดร. (อ่าน 992) 22 เม.ย. 59
ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ (อ่าน 838) 08 มี.ค. 59