ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น
ผศ.วัฒนา มุลเมืองแสน (อ่าน 181) 08 มี.ค. 60
พระครูจิรธรรมธัช,ดร. (อ่าน 315) 22 เม.ย. 59
พระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร. (อ่าน 277) 08 มี.ค. 59
ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ (อ่าน 266) 08 มี.ค. 59
นายชนันวัฒน์ คำเหลือง (อ่าน 364) 08 มี.ค. 59
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th