งานทรัพย์สินและพัสดุ
การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา (อ่าน 316) 30 ส.ค. 64
หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2 ว 521 ลว 30 ต.ค.2562 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนดผลงาน (อ่าน 1120) 30 ส.ค. 64
หนังสือด่วนที่สุดที่ กค กรท 0433.3 ว173 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงาน (อ่าน 385) 30 ส.ค. 64
มาตรฐานครุภัณฑื เดือนธันวาคม _2563 (อ่าน 336) 30 ส.ค. 64
หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2 ว 115 ลว 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชาภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ COVID-19 (อ่าน 4885) 30 ส.ค. 64
หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2 ว 214 ลว 18 พ.ค.2563 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะของพัสดุ (อ่าน 6265) 30 ส.ค. 64
หนังสือที่ กค (กวจ)0405.2 ว 452 ลว. 17 ก.ย.2562 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานก่อสร้าง กรณียื่นใบปริมาณงานและราคา (อ่าน 149) 30 ส.ค. 64
หนังสือที่ กค(กวจ)0405.2/ว 108 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) ลว 25 มี.ค.63 (อ่าน 1041) 15 ม.ค. 64
หนังสือที่ กค(กรท)0433.3/ว 173 เรื่อง การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 (อ่าน 1181) 15 ม.ค. 64
หนังสือที่ กค 0433.2/ ว 120 เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19) (อ่าน 553) 15 ม.ค. 64
หนังสือที่ กค(กวจ)0405.2/ว 452 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณางานก่อสร้าง กรณียื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ลว 17 กันยายน 2562 (อ่าน 4537) 15 ม.ค. 64
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อ่าน 305) 18 มี.ค. 62
ว 119 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 133390) 18 มี.ค. 62
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการ ว.๘๕ (อ่าน 320) 14 มี.ค. 62
กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ (อ่าน 291) 14 มี.ค. 62
คณะกรรมการตรวจการจ้าง งวดที่ 4 อาคารเรียนอเนกประสงค์ มจร.วข.หนองคาย 15/07/2559 (อ่าน 738) 21 ก.ค. 59
ประชุมคณะกรมการตรวจงานจ้าง อาคารเรียนอเนกประสงค์ งวดที่ 3 ณ สำนักงานชั่วคราว 27/5/2559 (อ่าน 834) 27 พ.ค. 59
ความก้าวหน้างานก่อสร้างระบบสาธารณุปโภค ปี 2559 (ถนนภายในมหาวิทยาลัย) 2-5-2559 (อ่าน 749) 02 พ.ค. 59
งานก่อสร้างระบบสาธารณุปโภค ปี 2559 (ถนนภายในมหาวิทยาลัย) (อ่าน 682) 02 พ.ค. 59
งานก่อสร้างระบบสาธารณุปโภค ปี 2559 (ถนนภายในมหาวิทยาลัย) 29-4-2559 (อ่าน 764) 29 เม.ย. 59
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ 27-04-2559 (อ่าน 619) 27 เม.ย. 59