ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 9) 08 ก.ค. 61
กำหนดการโครงการจัดปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตใหม่ ภาคปกติและภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย วัน อาทิตย์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (อ่าน 114) 07 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 228) 06 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร และ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 444) 06 มิ.ย. 61
ประกาศตารางสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 526) 31 พ.ค. 61
รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1142) 13 ม.ค. 61
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th