ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
คณะกรรมการสภาวิทยาเขต
ชื่อ-สกุล : พระธรรมมงคลรังษี
ตำแหน่ง : ประธานสภาวิทยาเขต
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภเมือง จังหวัดหนองคาย
อื่นๆ :
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย, เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th