ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ทำเนียบบุคลากร
ชื่อ-สกุล : พระครูโพธิชยานุสิฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 042-495333 โทรสาร.042-495222
อีเมล์ : Mcu-nk@hotmail.com
ที่อยู่ :
วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
อื่นๆ :

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  :ประวัติการศึกษา  :ประวัติการทำงาน  :ประสบการณ์ทำงานพิเศษ ความถนัด หรือความชำนาญ  :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th