ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ทำเนียบบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นางอิงอร บุตรศรีผา
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์/รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-495333 โทรสาร.042-495222
อีเมล์ : ing.115@hotmail.com
อื่นๆ :

†ประวัติการศึกษา  :

อนุปริญญา (อ.ศศ.) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, สถาบันราชภัฏอุดรธานี ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ปริญญาตรี (ค.บ.) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
ปริญญาโท (กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

†ประวัติการทำงาน  :

พ.ศ. ๒๕๓๙         เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
พ.ศ. ๒๕๕๕         บรรณารักษ์
พ.ศ. ๒๕๕๕         หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐         รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
          

ประสบการณ์ทำงานพิเศษ ความถนัด หรือความชำนาญ  :

ระบบงานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th