ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ทำเนียบบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล : นางอิงอร บุตรศรีผา
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์/รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-495333 โทรสาร.042-495222
อีเมล์ : ing.115@hotmail.com
อื่นๆ :

†ประวัติการศึกษา  :

อนุปริญญา (อ.ศศ.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, สถาบันราชภัฏอุดรธานี ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

†ประวัติการทำงาน  :


ประสบการณ์ทำงานพิเศษ ความถนัด หรือความชำนาญ  :

ระบบงานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th