ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ทำเนียบบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นายอิทธิพัฒนจักษ์ จันทร์งาม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 042-495333 โทรสาร.042-495222
อีเมล์ :
อื่นๆ :ประวัติการศึกษา  :
ปริญญาตรี (พธ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์
ปริญญาโท (กษ.ม.) สาขาวิชาบริหารการศึกษา


ประวัติการทำงาน  :ประสบการณ์ทำงานพิเศษ ความถนัด หรือความชำนาญ  :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th