ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
มคอ.3 TQF
ระบบภาระงาน E-Office System
ระบบภาระงาน E-Office System
คณะผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปัญญาธรรมานุกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.042-414815 โทรสาร.042-414816
ที่อยู่ :
วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th