ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
คณะกรรมการสภาวิทยาเขต
ชื่อ-นามสกุล : พระธรรมวิมลมุนี,ดร.
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่อยู่ :
วัดมัฌชิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
อื่นๆ : เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, เจ้าอาวาสวัดมัฌชิมาวาสมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th