ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
คณะกรรมการสภาวิทยาเขต
ชื่อ-สกุล : พระราชพุฒิมุนี,ดร.
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-495333 โทรสาร.042-495222
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
วัดศรีษะเกษ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
อื่นๆ : เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย, เจ้าอาวาสวัดศรีษะเกษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th