ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
คณะกรรมการสภาวิทยาเขต
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสถิตจันทโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-495333 โทรสาร.042-495222
ที่อยู่ :
วัดโพธิสมภาร ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
อื่นๆ : เจ้าคณะตำบลค่ายบกหวาน. เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th