ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
มคอ.3 TQF
ระบบภาระงาน E-Office System
ระบบภาระงาน E-Office System
สำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโพธิชยานุสิฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย
อีเมล์ : Mcu-nk@hotmail.com
ที่อยู่ :
วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
อื่นๆ :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th