ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
มคอ.3 TQF
ระบบภาระงาน E-Office System
ระบบภาระงาน E-Office System
สำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย
ชื่อ-นามสกุล : นางอิงอร บุตรศรีผา
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์/รก.ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ
อีเมล์ : Ing.115@hotmail.com
อื่นๆ : วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
         สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ระดับปริญญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
         สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ปี พ.ศ. ๒๕๔๔มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th