ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาประทีป อภิวฑิฒโน,ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ : 042-495333
ที่อยู่ :
วัดโพธิ์สมภาร ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
อื่นๆ :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th