คณะผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

พระธรรมวิมลมุนี,ดร.
ที่ปรึกษาด้านกิจการคณะสงฆ์

พระครูจิรธรรมธัช,รศ.ดร.
ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ

ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก
ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ

พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายสำราญ ย่อยไธสงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย

ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

พระมหานิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน
รก.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

พระครูอุดมฐิติคุณ (อิทธิพล จำปาศรี)
รก.รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย

นายอภิวัฒชัย พุทธจร
รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม
รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

พระมหาจำนงค์ สิริวณฺโณ,ดร.
รก.ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ผศ.ดร.คิด วรุณดี
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

นางอิงอร บุตรศรีผา
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ