ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
คณะผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

พระมหายศสรัลล์ สิริคุตฺโต,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายสำราญ ย่อยไธสงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระครูโพธิชยานุสิฐ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย

พระครูปัญญาธรรมานุกิจ
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

พระครูสิริเจติยานุกิจ,ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

นายชาญไชย พิมพ์คำ
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

ดร.ชนันวัฒน์ คำเหลือง
รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร
รก.ผู้อำนวยการส่วนบริหาร

ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

นางอิงอร บุตรศรีผา
รก.ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th