ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระวันชัย ภูริทตฺโต,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาไพฑูรย์ สิิริธมฺโม,ดร.
เลขาบัณทิตวิทยาลัย