สาขาวิชาสังคมศึกษา

พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

พระสุวรรณ์ สุทฺธาโส
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

นายอนันต์ คติยะจันทร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

นายสมพงษ์ แสนคูณท้าว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร