ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา

พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหานิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระสุวรรณ์ สุทฺธาโส
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายอนันต์ คติยะจันทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายสมพงษ์ แสนคูณท้าว
อาจารย์ประจำหลักสูตร