ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
สาขาวิชาสังคมศึกษา

นายอนันต์ คติยะจันทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ว่าที่ ร.ต.ชนะพล ดุลยเกษม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายมงคล มาเวียง
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระสุวรรณ์ สุทธาโส
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายสมพงษ์ แสนคูณท้าว
อาจารย์ประจำหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th