ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระธีรศักดิ์ ธมฺมวโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.กัมพล นะวัน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.วัฒนา มุลเมืองแสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สุกันต์ แสงโชติ
อาจารย์ประจำหลักสูตร