ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชารัฐศาสตร์

พระเดชขจร ขนฺติธโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาจำนงค์ สิริวณฺโณ,ดร.
รก.ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน/อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.คิด วรุณดี
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย/อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายบัวลี มณีแสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายอภิวัฒชัย พุทธจร
รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย/อาจารย์ประจำหลักสูตร