สาขาวิชารัฐศาสตร์

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ,ผศ.ดร.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

พระเดชขจร ขนฺติธโร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

นายอภิวัฒชัย พุทธจร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.คิด วรุณดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

พระมหาจำนงค์ สิริวณฺโณ,ดร.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร