คณะกรรมการประจำวิทยาเขต

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

พระครุูปริยัติสุวรรณวัฒน์,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายสำราญ ย่อยไธสงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย

ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย