สภานิสิต มจร วิทยาเขตหนองคาย

สภานิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

พระจักรพันธ์ ธีรธมฺโม
ประธานสภานิสิต

พระธนาธิป ชยธมฺโม
รองประธานสภานิสิต รูปที่ ๑

นางสาวนุสรา คินาทิพย์
รองประธานสภานิสิต รูปที่ ๒

นางสาวเจนจิรา พุทธา
เลขานุการสภานิสิต

พระวราวุธ วราวุโธ
สมาชิกสภานิสิต

พระศรัญพงษ์ ปิยสีโล
สมาชิกสภานิสิต

พระชยพล ชิตินฺธโร
สมาชิกสภานิสิต

พระศรายุทธ ญาณวิสุทฺโธ
สมาชิกสภานิสิต

พระวีระชัย ถิรปสาโท
สมาชิกสภานิสิต

พระธนกฤษ อนุตฺตโร
สมาชิกสภานิสิต

พระมหาประสพชัย มหาปรุกฺกโม
สมาชิกสภานิสิต

พระจันที ธมฺมวิริโย
สมาชิกสภานิสิต

สามเณรนพรัตน์ มีชัย
สมาชิกสภานิสิต

พระวีระชัย ธมฺมิโก
สมาชิกสภานิสิต

พระณสธน คุณงฺกโร
สมาชิกสภานิสิต

พระชิดชัย สิริภิวฑฺฒเมธี
สมาชิกสภานิสิต

นายปริญญา หาริกุล
สมาชิกสภานิสิต

นางสาวฟาริดา ปังคะบุตร
สมาชิกสภานิสิต

นางสาวอนัญญา พรมสวัสดิ์
สมาชิกสภานิสิต

นายวิทยา พึ่งไธสงค์
สมาชิกสภานิสิต