สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์,ดร.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร