ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต/อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สุกันต์ แสงโชติ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร