หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระธรรมวิมลมุนี,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร