คณะกรรมการสภาวิทยาเขต

พระราชรัตนาลงกรณ์,รศ.ดร.
ประธานสภาวิทยาเขต