ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย/ประธานอนุกรรมการ

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร/อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

นายสำราญ ย่อยไธสงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูโพธิชยานุสิฐ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ/อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูปัญญาธรรมานุกิจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย/อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูสิริเจติยานุกิจ,ดร.
อนุกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร
อนุกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ
อนุกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

นายสุวิทย์ ขาวนอก
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสัมฤทธิ์ เจริญดี
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระศักดิ์ บุญประกอบ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาญไชย พิมพ์คำ
อนุกรรมการและเลขานุการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th