ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย/ประธานอนุกรรมการ

พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร/อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

นายสำราญ ย่อยไธสงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย/อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร/อนุกรรมการ

พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม/อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย/อนุกรรมการและเลขานุการ