ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย/ประธานคณะอนุกรรมการ

พระครูภาวนาธรรมาโฆสิต,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รองประธานอนุกรรมการ

นายสำราญ ย่อยไธสงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/อนุกรรมการ

พระครูปัญญาธรรมานุกิจ
ผุ้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย/อนุกรรมการ

พระครูโพธิชยานุสิฐ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ/อนุกรรมการ

นายอุทัย ยอดประทุม
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอมร โททำ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสุรีรัตน์ อิ่มเสมอ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพิศพร ปิตะสายะ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชุมพล ภาษากลาง
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวสังวาล ชาวเหนือ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาญไชย พิมพ์คำ
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย/อนุกรรมการและเลขานุการ

นายชนันวัฒน์ คำเหลือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย/อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th