ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย/ประธานคณะอนุกรรมการ

พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รองประธานอนุกรรมการ

นายสำราญ ย่อยไธสงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/อนุกรรมการ

พระครุพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย/อนุกรรมการ

นางนลินี เสริมทรัพย์
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนูฤทธิ์ ดวงดี
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางประนอม จิตต์อำมาตย์
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวพัสธิลา สาริกา
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวนิตยา ถิ่นปากมาง
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

.....................................
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย/อนุกรรมการและเลขานุการ

........................................
รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย