คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย/ประธานคณะอนุกรรมการ

พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รองประธานอนุกรรมการ

นายสำราญ ย่อยไธสงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/อนุกรรมการ

พระครุพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย/อนุกรรมการ

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์
อนุกรรมการ

นางนลินี เสริมทรัพย์
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนูฤทธิ์ ดวงดี
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางประนอม จิตต์อำมาตย์
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวพัสธิลา สาริกา
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวนิตยา ถิ่นปากมาง
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย/อนุกรรมการและเลขานุการ

นายอภิวัฒชัย พุทธจร
รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต/อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาจำนงค์ สิริวณฺโณ,ดร.
รก.ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน/อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ