ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

นายชาญไชย พิมพ์คำ
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

ดร.ชนันวัฒน์ คำเหลือง
นักวิชาการพัสดุ/รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร
อาจารย์/รักษาการผู้อำนวยการส่วนบริหาร

นางพิมพิศา ไชยชิน
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจริยา ครวญเชียงเพ็ชร
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางตวงพร ภูลาด
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

พระครูอุดมฐิติคุณ
นักวิชาการศึกษา

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป

นายกมลลักษ์ ศรีวิรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเอมอร ไชยตะมาตย์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายสุวัตร์ ทวนท้าว
นักจัดการงานทั่วไป

นายอิทธิพัฒนจักษ์ จันทร์งาม
นักจัดการงานทั่วไป

นายคำกอง นันทโพธิ์เดช
นัการภารโรง

นายเชียง นันทะพา
นัการภารโรง

นางหนูแดง ชินบุตร
นักการภารโรง

นางสุพรรณี พิสัยพันธ์
นักการภารโรง

นายอ๋อย ศิริเพ็ชร
คนสวน

นายสุนันท์ เดชไกร
คนสวน

นางเข็มผัด สิทธิการ
นักการภารโรง

นางมณีรัตน์ เหลี่ยมสี
นัการภารโรง

นางแสงทอง บุญมี

นางณัฐยาน์ พรมสวัสดิ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th