ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ/นักวิชาการศึกษา

พระครูอุดมฐิติคุณ
รก.รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ/นักวิชาการศึกษา

นางอิงอร บุตรศรีผา
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ/บรรณารักษ์ ชำนาญการ

นายปัญญา ไชยสุข
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวจริยา ครวญเชียงเพ็ชร
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐณิชา หัสสา
นักจัดการงานทั่วไป

นายบุญส่ง สุวรรณรินทร์
พนักงานขับรถ/ช่วยงานห้องสมุด

นายกิตติศักดิ์ พรหมกุล
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ