ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
สำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย

พระครูโพธิชยานุสิฐ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย

พระมหานรงค์ฤทธิ์ ธมฺรกฺขิโต
นักวิชาการศึกษา

นางอิงอร บุตรศรีผา
บรรณารักษ์/รก.ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ

นายปัญญา ไชยสุข
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายบุญส่ง สุวรรณรินทร์
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวณัฐณิชา หัสสา
นักจัดการงานทั่วไป

นายไชยยา เมืองแทน
นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th