ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

นางสาวณัฐณิชา หัสสา
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจริยา ครวญเชียงเพ็ชร
นักวิชาการการเงินและบัญชี